Wyliczanie klientom opłacalności zakupu produktów

Jak handlowcy mogą zwiększyć sprzedaż wyliczając opłacalność zakupu produktów?

Liczenie ROI dla produktów, wyliczanie klientom rentowności zakupu produktów, liczenie opłacalności maszyn, urządzeń, narzędzi, programów informatycznych, dóbr inwestycyjnych, szkolenia dla handlowców i sprzedawców

Sprzedaż produktów o znacznej wartości - począwszy od maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, poprzez programy informatyczne, a na konstrukcjach i budowlach kończąc - wymaga wsparcia wyliczeniem opłacalności zakupu. Ponieważ zazwyczaj wartość zakupu takich produktów jest dla klienta znacząca, wydłuża to proces decyzyjny u klientów. Dodatkowo często oferowane przez handlowca produkty są też droższe od słabszych jakościowo produktów konkurencji. W takich sytuacjach handlowiec musi wykazać klientom opłacalności zakupu oferowanych produktów. Kontrakty będą zdobywali ci handlowcy, którzy będą potrafili wyliczyć długoterminowe efekty i wykażą opłacalność zakupu.

Program szkolenia dla handlowców - "WYLICZANIE OPŁACALNOŚCI ZAKUPU PRODUKTÓW"


I. Zasady wyliczania korzyści i kosztów związanych z kupowanym produktem

• Efekt skali i doświadczenia w szacowaniu korzyści
• Efekt zakresu w szacowaniu korzyści
• Prawo kosztów utopionych w szacowaniu kosztów i korzyści
• Szacowanie oszczędności związanych z pracownikami bezpośrednimi
• Szacowanie oszczędności związanych z pracownikami nadzoru
• Szacowanie oszczędności związanych z materiałami i energią
• Szacowanie oszczędności związanych ze sprzedażą i marketingiem
• Szacowanie oszczędności związanych z kosztami administracyjnymi
• Szacowanie oszczędności na kosztach usług i kosztach finansowych

II. Szybka metoda oceny opłacalności zakupu produktów

• Szybka metoda szacowania kosztów i korzyści z zakupu produktów
• Bilansowanie kosztów i korzyści z zakupu produktów
• Wyciąganie wniosków o opłacalności zakupu

III. Pełna metoda oceny opłacalności zakupu produktów

• Podstawowe założenia przyjmowane do ekonomicznej oceny opłacalności zakupu
• Określanie "cyklu życia" nowego produktu u klienta
• Określanie okresu przeprowadzania analiza opłacalności
• Szacowania łącznych wydatków na zakup i uruchomienie produktu
• Szacowanie przyrostu przychodów dzięki zakupionemu produktowi
• Szacowanie przyrostu kosztów związanych z eksploatacją produktu
• Szacowanie dodatkowych oszczędności z zakupu produktu
• Szacowanie wzrostu zysku operacyjnego związanego z zakupem produktu
• Szacowanie nakładów na aktywa obrotowe
• Szacowanie wartości końcowej produktu pod koniec cyklu jego życia
• Zestawienie łącznych przepływów pieniężnych netto
• Wyliczenie opłacalności zakupu produktu dla klienta
• Wyliczenie okresu zwrotu z inwestycji
• Wyliczanie wskaźników rentowności (ROI, ROE, ROA, IRR) dla klienta
• Graficzna prezentacja opłacalności zakupu produktu

IV. Ocena opłacalności zakupu produktu w V-CAL™ na bazie programu Excel

• Przyjmowanie założeń do kalkulowania oceny opłacalności w V-CAL™
• Szacowanie przychodów, kosztów i oszczędności w V-CAL™
• Wyliczanie opłacalności zakupu w V-CAL™
• Wyliczanie okresu zwrotu i wskaźników rentowności (ROI, ROE, ROA, IRR)
• Graficzne przedstawienie opłacalności w V-CAL™


Zapraszamy na szkolenie handlowców maszyn, urządzeń, narzędzi, konstrukcji i programów IT

Szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych sprzedających dobra inwestycyjne

„Wyliczanie opłacalności zakupu produktów” jest szkoleniem realizowanym w formie zamkniętej i jest przeznaczone dla handlowców stacjonarnych i przedstawicieli handlowych tylko z jednej firmy. Szkolenia zamknięte pozwalają dostosować program do potrzeb handlowców, specyfiki sprzedawanych produktów, dopasować zakres wyliczeń i odpowiednie arkusze. Dzięki temu, że w szkoleniu uczestniczą handlowcy tylko z jednej firmy, mogą oni przeanalizować dziesiątki różnych trudnych sytuacji, z którymi spotykają się w kontaktach z klientami. Szkolenie pozwala rozwiązać problemy, z którymi często spotykają się handlowcy.


Szkolenie jest dostosowane do sprzedawanych produktów

Sprzedawane produkty - liczenie ROI dla produktów, wyliczanie rentowności zakupu produktów, liczenie opłacalności maszyn, urządzeń, narzędzi, programów informatycznych, dóbr inwestycyjnych, szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych sprzedających dobra inwestycyjne

Szkolenie „Wyliczanie opłacalności zakupu produktów” uwzględnia specyfikę sprzedawanych produktów, obsługiwanych klientów, organizację pracy handlowców oraz sposób sprzedaży oferowanych produktów. Szkolenia zawierają praktyczne przykłady z realnych sytuacji w kontaktach z klientami. Wszystko to pozwala handlowcom poznać techniki wyliczania opłacalności zakupu produktów, gotowe do zastosowania w ich firmie. Branżowe dostosowanie szkolenia do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie, zachęca handlowców do aktywnego udziału w szkoleniu i pozwala uzyskać szybkie efekty.


Szkolenie jest nakierowane na zwiększenie sprzedaży oferowanych produktów

Korzyści ze szkolenia - liczenie ROI dla produktów, wyliczanie rentowności zakupu produktów, liczenie opłacalności maszyn, urządzeń, narzędzi, programów informatycznych, szkolenia dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych sprzedających dobra inwestycyjne - efekty

Korzyści dla handlowców:
• Większa możliwość pokazania wartości oferowanych produktów.
• Większa skuteczność w przekonywania klientów do zakupu.
• Większa motywacja wewnętrzna handlowców do pracy z klientami.

Korzyści dla firmy zamawiającej szkolenie:
• Wzrost przychodów dla firmy ze sprzedaży produktów.
• Wzrost liczby pozyskanych klientów.
• Zdobycie przewagi nad firmami konkurencyjnymi.


Metody szkolenia są skoncentrowane na praktycznych technikach liczenia opłacalności zakupu produktów

Metody szkolenia - liczenie ROI dla produktów, wyliczanie rentowności zakupu produktów, liczenie opłacalności maszyn, urządzeń, narzędzi, programów informatycznych, praktyczne metody szkolenia dla handlowców i sprzedawców dóbr inwestycyjnych

„Wyliczanie opłacalności zakupu produktów” jest szkoleniem praktycznym - w szkoleniu łączymy zasady liczenia kosztów, wykorzystanie praw szacowania korzyści z technikami wyliczania opłacalności. Uczestników czeka duża liczba ćwiczeń i symulacji. Pozwala to przeszkolić sprzedawców w sytuacjach występujacych podczas rozmów handlowych.
Stosowane metody szkolenia:
Krótkie wprowadzenie (stanowiące 5% czasu szkolenia) do technik liczenia opłacalności zakupu, mające na celu zapoznanie handlowców z najlepszymi technikami pokazywania wartości zakupionego produktu.
Ćwiczenia (stanowiące 95% czasu szkolenia) w postaci warsztatów z arkuszami V-CAL™ do oceny opłacalności zakupu (inwestycji) i ćwiczeń w szacowaniu efektów zakupu. Wszystkie ćwiczenia są dostosowane do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie i zmierzają do praktycznego stosowania technik oceny opłacalności zakupu.
Rozwiązania techniczne - Dla zwiększenia skuteczności, szkolenie jest wspierane nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi (dynamicznymi prezentacjami, symulacjami w V-CAL™ programu Excel). Praktyka pokazuje, że takie wsparcie zwiększa skuteczność doskonalenia umiejętności sprzedawców. Metody te mocno angażują uczestników, co pozwala uzyskać wzrost umiejętności wyższy nawet o 50-70% w stosunku do innych metod.


Podstawowy program szkolenia jest realizowany w jeden dzień

Czas szkolenia - liczenie ROI dla produktów, wyliczanie rentowności zakupu produktów, liczenie opłacalności maszyn, urządzeń, narzędzi, programów informatycznych, szkolenie dla sprzedawców i handlowców dóbr inwestycyjnych - czas trwania

• Układ szkolenia, program i czas realizacji szkolenia jest uzależniony od potrzeb handlowców. W zależności od potrzeb istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia:
- Jednodniowego (8 godzin szkolenia) - wersja najczęściej zamawiana.
- Dwudniowego (15 godzin szkolenia) - wersja rozszerzona o dodatkowe ćwiczenia.
W obu wariantach jest to czas potrzebny do opanowania technik wyliczania opłacalności zakupu produktów.
• Szkolenie „Wyliczanie opłacalności zakupu produktów” może być zorganizowane w dowolnym dniu tygodnia - także w soboty i niedziele. Termin szkolenia jest indywidualnie ustalany z firmą zamawiającą szkolenie.


Szkolenia dla handlowców realizujemy w całym kraju

Miejsce szkolenia - liczenie ROI dla produktów, wyliczanie rentowności zakupu produktów, liczenie opłacalności maszyn, urządzeń, narzędzi, programów informatycznych, szkolenie dla sprzedawców i handlowców dóbr inwestycyjnych realizowane w całym kraju

Dojazd w dowolne miejsce kraju nie stanowi dla nas najmniejszego problemu. Szkolenia prowadzimy na terenie całego kraju i nasi trenerzy mogą dojechać do wskazanego przez Państwa miejsca w Polsce. Ponieważ specjalizujemy się w szkoleniach zamkniętych, prowadzonych dla sprzedawców z jednej firmy, bardzo często szkolenia prowadzimy w siedzibie firm zamawiających szkolenia lub blisko tych firm. Takie rozwiązanie obniża koszty szkolenia i jest wygodne dla handlowców. Szkolenie możemy również przeprowadzić poza siedzibą Państwa firmy, w dowolnym wskazanym miejscu.


Uczestnicy szkolenia otrzymują specjalnie przygotowane materiały i certyfikaty

Materiały szkoleniowe dla sprzedawców

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz podręcznik z dopasowanym programem szkolenia, ćwiczeniami, materiałami warsztatowymi i certyfikatem uczestniczenia w szkoleniu. Podręcznik jest dostosowany do sytuacji firmy i sprzedawanych produktów. Podręcznik zawiera wszystkie techniki omawiane podczas szkolenia. Konstrukcja podręcznika bazuje na prezentowaniu technik liczenia opłacalności zakupu w powiązaniu z odpowiednimi przykładami i zestawem ćwiczeń. Podręcznik staje się poradnikiem dla sprzedawców w różnych sytuacjach sprzedażowych.


Gwarantujemy wzrost skuteczności handlowców lub zwrot opłaty za szkolenie

Gwarancja skuteczności szkolenia sprzedawców i wzrostu sprzedaży

Jako Centrum Efektywności możemy dać gwarancję wysokiej jakości przeprowadzanych szkoleń. Jesteśmy pewni, że po szkoleniu wzrośnie skuteczność sprzedawców w Państwa firmie. Oczywiście na starcie trudno jest określić jakiej wielkości może to być wzrost: 15% czy może 40%. Wzrost zależy od wielu niezależnych od nas czynników np. od samych handlowców, sprzedawanych produktów i usług, obsługiwanych klientów czy aktywności konkurencji. Bez względu jednak na specyfikę działalności Państwa firmy, poprawimy skuteczność handlowców. Gwarantujemy wzrost skuteczności lub zwrot opłaty za szkolenie.


Płatność następuje przelewem dopiero po zakończeniu szkolenia - czyli zawsze wiesz za co płacisz

Płatność następuje po szkoleniu handlowców

Płatność za szkolenie jest dokonywana przelewem po zakończeniu szkolenia. Uważamy, że manager zamawiający szkolenie powinien poznać wartość przeprowadzonego szkolenia - mieć możliwość zasięgnięcia opinii uczestników szkolenia lub wręcz samemu obserwować szkolenie i ocenić jego wartość. Jeżeli managerowie chcą obserwować szkolenie lub brać w nim udział - zawsze do tego zachęcamy. Zamawiający szkolenie mają prawo wiedzieć, za co płacą i jakich efektów mogą się spodziewać. Jest to dla nich komfortowe rozwiązanie. Nikt nie lubi kupować "kota w worku". Stosujemy taką zasadę od początku naszej działalności.


Zadzwoń lub napisz e-maila do nas jeśli chcesz otrzymać cenę i szczegółowy programu szkolenia

Cena szkolenia dla handlowców szacujących opłacalność zakupu produktów

Cena szkolenia „Wyliczanie opłacalności zakupu produktów” zależy od czasu realizacji programu szkolenia, wielkości grupy oraz miejsca szkolenia. Możesz do nas zadzwonić lub wysłać e-maila z zapytaniem o to szkolenie, a my prześlemy szczegółowy program szkolenia, dopasowany do specyfiki Twojej firmy oraz sprzedawanych produktów, informację o trenerze oraz skalkulujemy cenę szkolenia.
Skontaktuj się z nami:
• telefonicznie: 506 064 400
• pocztą elektroniczną: biuro@ce.strefa.pl